A Kitedog Story

Kiteboarding video Natalie Begnazarova Hurghada 2011