Bão Sơn Tinh gây thiệt hại tại Việt Nam Philippines và Trung Quốc