Blake Shelton on "Tom's Wild Life"

http://vkontakte.ru/thevoiceshow