Blake Shelton says Hello!

http://vk.com/thevoiceshow