Eastern Sierra Time Lapse HD

4-day trip through the California Sierra, from Mono Lake through Death Valley...
Nikon D3, Stage Zero Dolly + MX2, iMovie.


4-day trip through the California Sierra, from Mono Lake through Death Valley...