Kirtan Mela Nama Yagna with H.H. Bhakti Bringa Govinda Swami 30.08.2011 in Germany