Martin Solveig - C'est La Vie waaking choreography by Denis Stulnikov