Otagei-MD from Vietnam

Đây là điệu múa Wotagei ủng hộ Fujimoto Mikity trong bài Romantic Urake mode. Mời các bạn theo dõi