Pac-man paranoia (Bondage Fairies - pink-eye paranoia)