Satoshi Fumi-Russia Tour with Anton Kubikov(SCSI-9) 7-8th Dec.2012