Shark Vs. Sea Snake

http://www.morningstarr.co.uk/forum/natter/29035-shark-vs-snake.html#post293947

This is a great video taken by a camera on the Great Barrier Reef.<br/><br/>

Shark vs Sea Snake vs Crocodile vs Python vs Dolphin Cat Real Fighting
Cuộc chiến giữa Cá Mập vs Rắn Biển vs Cá Sấu vs Trăn Nam Mỹ vs Mèo nhà.